kontakt@oswbz.org +48 515 382 917

Statut


 

STATUT OGÓLNOKRAJOWEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA BUDOWNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO (OSWBZ)


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego – Polish Institute for Ecological Building”, dalej  zwane „Stowarzyszeniem” lub “OSWBZ”.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i posiada osobowość prawną.

§2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą stowarzyszenia jest Warszawa.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na terenie innych państw, z poszanowaniem praw obowiązujących na terenie tych państw.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§3

 1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  o podobnych celach statutowych, jak również podejmować z nimi współpracę.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w § 3 ust. 1 Statutu, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Zarząd.

§4

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział II

Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

§5

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie  wspierania budownictwa ekologicznego w Polsce.

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. promowanie ekologii,
 2. promowanie budownictwa ekologicznego,
 3. promowanie ekologicznej urbanistyki i planowania przestrzennego,
 4. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
 5. organizowanie imprez kulturalnych,

§7

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia ,wyrażonym symbolami PKD jest:

 1. PKD 58   –  działalność wydawnicza;
 2. PKD 71 –  działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;
 3. PKD 72 – badania naukowe i prace rozwojowe;
 4. PKD 74 – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 3. Członkostwo kierowane jest w szczególności do przedstawicieli sektorów związanych z budownictwem ekologicznym.

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§10

1.  Członek zwyczajny:

a.  członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych;
b.  członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być także osoby małoletnie od 16 roku życia, za pisemną zgodą swych przedstawicieli ustawowych. Małoletnich członków Stowarzyszenia dotyczą te same ustalenia w zakresie praw i obowiązków, co pozostałych członków zwyczajnych, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych;
c.  członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, popartej podpisami dwóch członków Stowarzyszenia.

2.  Członek zwyczajny ma prawo do:

a.  brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
b.  biernego i czynnego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia;
c.  zgłaszania opinii i wniosków pod adresem organów Stowarzyszenia;
d.  zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu;
e.  inicjowania działań w sferze statutowej;
f.  korzystania z pomocy merytorycznej i organizacyjnej w zakresie podejmowanych działań statutowych, w  szczególności  do  korzystania  z  dorobku,  majątku, wiedzy oraz  innych  form  działalności Stowarzyszenia;
g.  udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie; jednakże w przypadku gdy wstęp na dane imprezy, wykłady i szkolenia jest odpłatny, członkom będą oferowane specjalne ceny członkowskie.

3.  Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

a.  czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
b.  przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia;
c.  regularnego, corocznego opłacania składek;
d.  godnego reprezentowania Stowarzyszenia;
e.  promocji programu  i celów Stowarzyszenia w społeczeństwie, zjednywanie mu  sympatyków  i sponsorów.

§11

1.  Członkowie wspierający:

a.  członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością statutową Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz  pomoc finansową;
b.  przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, na pisemny wniosek zainteresowanego;
c.  osoba prawna działa poprzez swego przedstawiciela.

2.  Członek wspierający ma takie same prawa, co członkowie zwyczajni z zastrzeżeniem nie posiadania czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia. Członek wspierający może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych organach Stowarzyszenia.
3.  Członek wspierający ma obowiązek:

a.  wywiązywania się z deklarowanych na rzecz Stowarzyszenia świadczeń;
b.  przestrzegania postanowień Statutu;
c.  przestrzegania uchwał Zarządu Stowarzyszenia.

§12

1.  Członek honorowy:

a.  członkiem honorowym jest osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia;
b.  członkiem honorowym może również być osoba fizyczna nie będąca obywatelem polskim, na stałe zamieszkała poza granicami Rzeczpospolitej;
c.  wniosek o nadanie honorowego członkostwa wymaga podpisu 5 członków Stowarzyszenia;
d.  o nadaniu honorowego członkostwa decyduje Zarząd w formie uchwały;
e. nadanie honorowego członkostwa staje się skuteczne z chwilą zaakceptowania tego wyboru przez osobę, której nadano to członkostwo.

2.  Członek honorowy ma takie same prawa, co członkowie zwyczajni z zastrzeżeniem, że prawo udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie jest nieodpłatne.
3.  Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§13

Lista nowych członków, za ich zgodą, będzie ogłaszana do wiadomości publicznej członków Stowarzyszenia co 2 miesiące.

§14

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1.  dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
2.  śmierci członka, a także utraty osobowości prawnej;
3.  skreślenia z listy członków z powodu:

a.  nieusprawiedliwionego zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez kolejne sześć miesięcy,
b.  nieusprawiedliwionego nie  brania udziału w pracach  Stowarzyszenia przez kolejne sześć miesięcy,

4.  wykluczenia z listy członków z powodu:

a.  złamania obowiązków statutowych, działaniem na szkodę Stowarzyszenia,
b.  utraty praw publicznych mocą prawomocnego wyroku sądowego.

5.  Decyzję o skreśleniu lub wykluczeniu członka podejmuje Zarząd w drodze uchwały, podając członkowi na piśmie uzasadnienie swojej decyzji.
6.  Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia jej uchwały wraz z uzasadnieniem na piśmie. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.


Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§15

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§16

 1. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszący 10 lat.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są na okres wspólnej kadencji    wynoszący 10 lat.
 3. Wybór członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością  głosów,  w  obecności, co najmniej połowy  członków uprawnionych  do  głosowania.
 4. Walne Zebranie Członków wybiera w odrębnych  głosowaniach Prezesa Zarządu i ustaloną przez Walne Zebranie Członków liczbę Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu, których funkcje zostaną określone w drodze uchwały wybranego Zarządu.
 5. Zakazuje się:

a.  łączenia przez tę samą osobę funkcji w Komisji Rewizyjnej i Zarządzie,
b.  osobom prawomocnie skazanym za przestępstwa popełnione z winy umyślnej bycia członkiem organów Stowarzyszenia.

6.  Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu.
7. Posiedzenia Organów Stowarzyszenia mogą odbywać się osobiście, na zasadzie telekonferencji oraz telekonferencji przez Internet lub tzw. i-rooms.
8. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka organów Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy jest uzupełniany drogą wyboru, którego dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu, z zaznaczeniem, że w tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§17

Walne Zebranie Członków:

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, władną do podejmowania uchwał we  wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walne Zebranie Członków zwołuje się drogą mailową poprzez wysłanie zaproszenia na adresy mailowe wskazane przez członków. Członkowie zobowiązani są informować o każdorazowej zmianie adresu mailowego.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz do roku w terminie do 30 grudnia roku następnego.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Wspólników powinno się odbyć nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
 7. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zawiadamia członków Stowarzyszenia Zarząd, nie później niż na 14 dni przed datą Walnego Zebrania Członków.
 8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne. Po zakończeniu głosowania pełna lista głosów i głosujących będzie dostępna do wglądu na życzenie członków.
 9. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b. udzielanie lub odmowa absolutorium ustępującemu Zarządowi,
c. wybór Prezesa Stowarzyszenia,
d. wybór Wiceprezesa lub Wiceprezesów Stowarzyszenia,
e. wybór pozostałych członków Zarządu,
f. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
g. odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
h. uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
i. uchwalanie zmian w Statucie,
j. rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie ustania oraz nabycia członkostwa,
k. zatwierdzenie wysokości składek członkowskich proponowanych przez Zarząd, m. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§18

Zarząd:

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresach między Walnymi  Zebraniami  Członków i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 członków, w tym Prezesa Stowarzyszenia, Wiceprezesa lub Wiceprezesów Stowarzyszenia oraz pozostałych członków Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona Skarbnika i Sekretarza. Dopuszcza się możliwość łączenia funkcji Prezesa lub Wiceprezesa z funkcją Skarbnika lub Sekretarza.
 4. Zarząd ustanawia regulamin swego działania, w którym dokonuje podziału zadań, kompetencji i obowiązków dla poszczególnych członków.
 5. Zarząd odbywa swe posiedzenia w miarę potrzeb.
 6. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się osobiście, na zasadzie telekonferencji oraz telekonferencji przez Internet lub tzw. i-rooms. Posiedzenia są protokołowane.
 7. O  terminie  i  porządku  obrad  posiedzenia  Zarządu  Prezes lub Wiceprezes Zarządu powiadamia pozostałych  jej  członków oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Prezes lub Wiceprezes zwołuje posiedzenie Zarządu na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.
 8. Zarząd jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia wyboru członków Zarządu zawiadomić Krajowy Rejestr Sądowy i organ nadzorujący o zmianie składu osobowego oraz zmianie adresu siedziby organów Stowarzyszenia.

§19

Zarząd jest właściwy w następujących sprawach:

1.  Działa w imieniu Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu uprawniony jest:

a.  Prezes Stowarzyszenia samodzielnie lub
b.  Dwaj członkowie Zarządu łącznie.

2.  Uchwala projekt budżetu.
3.  Ustala propozycje wysokości składek członkowskich, przedstawianych do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków.
4.  Podejmuje uchwały w sprawie przyjmowania, skreślenia lub wykluczenia członków.
5.  Podejmuje uchwały o nadaniu honorowego członkostwa.
6.  Składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej działalności.
7. Zwołuje zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
8. Nadzoruje przygotowanie systemu oceny ekologiczności budynków oraz procesy certyfikacji budynków i akredytacji profesjonalistów.

§20

Komisja Rewizyjna:

1.  Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej.
2.  Komisja składa się z od 3 członków.
3.  Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
4.  Komisja działa w ramach uprawnień statutowych na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
5.  Do kompetencje Komisji należą:

a.  kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b.  występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli,
c.  występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
d.  składanie podczas Walnego Zebrania Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
e.  składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

6.  Komisja ma prawo żądać od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
7.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a.  pełnić innych funkcji we organach Stowarzyszenia,
b.  pozostawać z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.


Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§21

1.  Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a.  składki członkowskie,
b.  darowizny, spadki i zapisy, środki pochodzące z ofiarności prywatnej,
c.  dochody z działalności własnej,
d.  dotacje,
e.  dochody z działalności gospodarczej

2.  Składki członkowskie winny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Walne Zebranie Członków, w ciągu czterech tygodni od przyjęcia na członka Stowarzyszenia.

3.  Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia, za wyjątkiem tzw. pogotowia kasowego, znajdującego się w specjalnie dostosowanym do tego celu miejscu na terenie siedziby Stowarzyszenia. Przez pogotowie kasowe należy rozumieć środki finansowe niezbędne do pokrywania bieżących wydatków  Stowarzyszenia. Wysokość sumy pogotowia kasowego określa specjalna uchwała Zarządu.

4.  Zakazuje się:

a.  przekazywania lub wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, pracowników, członków organów organizacji oraz osób im bliskich na innych zasadach niż w stosunku do osób niezwiązanych z organizacją;
b.  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia członkom, członkom organów Stowarzyszenia, pracownikom lub osobom z nimi spokrewnionymi bądź spowinowaconymi, czy też pozostającymi w jakiejkolwiek zależności;
c.  wykorzystywania majątku Stowarzyszenia przez jej członków, członków jej organów, pracowników lub ich rodzin na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu organizacji.


Rozdział VI

Przepisy końcowe

§22

1.  Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków i podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 3/4 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§23

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje po podjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje większością 3/4 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, zwykłą większością głosów.
 3. W przypadku wyrażenia zamiaru likwidacji Stowarzyszenia – Zarząd oraz pozostali członkowie stowarzyszenia muszą być zawiadomieni o planowaniu podjęcia takiej uchwały co najmniej 30 dni przed datą głosowania nad uchwałą. Wszyscy członkowie Zarządu muszą pisemnie potwierdzić doręczeniem im tej wiadomości.
 4. Uchwała Walnego Zebrania Członków winna ustanowić likwidatora, określić tryb likwidacji oraz wskazać cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

§24

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.